Leven vanuit Vreugde

Praktijk voor psychosociale therapie en dromenwerk


Werkwijze/praktisch

Werkwijze

Na de intake wordt er een behandelovereenkomst getekend (dit is wettelijk verplicht) en maken we een behandelplan en afspraken voor vervolgsessies. Na ongeveer 6 sessies volgt er een tussentijdse evaluatie en aan het eind van het traject is er een eindevaluatie. Ik vraag je om per sessie een verslagje te maken en dat naar mij te mailen.


Klachtenbehandeling

Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met mij te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen.
Elke professionele zorgverlener is zelf verantwoordelijk om de regelgeving omtrent de Wkkgz in orde te hebben. Ik heb ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via de NFG te laten verlopen. Via de NFG ben ik aangesloten bij Quasir. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl,

Privacyverklaring

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonlijke proces gedurende uw behandeling. In de behandelovereenkomst en het intake-verslag staan soms ook medische gegevens zoals medicijn gebruik en gegevens over eerdere/andere behandelingen. Verder bevat het dossier uw voor- en achternaam, uw adresgegevens en telefoonnummer, uw  e-mailadres, uw geboortedatum, uw beroep en de naam van uw huisarts.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
    • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
    • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
    • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of bij samenwerking met een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
    • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
    • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen. Daarna gaan de facturen naar mijn administratiekantoor voor financiële verwerking.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, overeenkomstig de wet op de behandelovereenkomst.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
    • uw naam, adres en woonplaats
    • uw geboortedatum
    • de datum van de behandeling
    • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’
    • de kosten van het consult

Gebruik van uw gegevens door derden
Wij zullen de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard moeten wij wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e.mientjes@onsnet.nu. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Website privacy
Ik sla op mijn website geen gegevens op met betrekking tot uw websitebezoek. Ik maak geen gebruik van cookies. Via mijn website kunt u geen bestellingen plaatsen. Ik verzamel geen gegevens via mijn website. De gegevens die de client aan mij verstrekt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Algemene voorwaarden

  1. Betaling vindt plaats na afloop van de sessie middels een factuur
  2. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
  3. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
  4. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
  5. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
  6. Afspraken dienen uiterlijk 1 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd/huur naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen
  7. De hulpverlener behoudt zich het recht voor om de sessie te annuleren en een nieuwe afspraak te maken
  8. De hulpverlener is niet verantwoordelijk voor het gewenste eindresultaat. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de gewenste gedragsveranderingen.
  9. Auteursrecht: Niets van de aangeboden informatie door Praktijk Eveline Mientjes, zowel schriftelijk als mondeling, mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook worden overgenomen of aan derden worden verspreid zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.